Oirconde Zwolle 21 07 1669

Wij Burgemesteren, Schepen en Raedt der stat Zwolle doen condt ende betuijgen dat voor ons gecompareert ende erschenen is die e Geurt Greve, contra-rolleur, ende Gerrit van Sonsbeek, beijde brouwer alhier, hebben met hanttastinge verclaert, gelijck sij verclaren mits desen, dat Wilhelm Henderici van Bruijsel, haer beijde brouwers heefft geleert om die witte bieren te connen brouwen, oock vrom, trouw, ende met alle neersticheijt sijn tijt uijtgedient. Ende alsoo men schuldich is de waarheijt getuijgenisse te geven, te meer voorn Henderici van Bruijsel verscheijden attestatien van differente plaetsen heeft vertoont. In oirconde dervwaerheijt hebben wij, Burge, Schepen ende Raet onser stadts zegel hier onder doen drucken.
Actum Zwoll, den XXI julij 1669

bron Historisch Centrum Overijssel

doen condt = maken bekend
contra-rolleur = controleur
hanttastinge = plechtige handslag
mits desen = hierbij
vrom = vroom
neersticheijt = ijver
attestatien = getuigschriften

doprgb50-455