De Guldensporenslag (beknopt)

In en om het Noord-Westen van het Romeinse rijk leefden diverse stammen die veelal handel dreven met de Romeinen. Toen dit rijk begon te verzwakken onstond een stammenverbond dat in opstand kwam tegen de Romeinen: de Franken. De Franken, of de vrijen, vormden een Frankrijk of vrijstaat. Een van de meest barbaarse perioden van onze geschiedenis brak aan. Vrij was namelijk slechts degene die sterk was en snel en soepel met een zwaard overweg kon.
In de late middeleeuwen onstonden veel nieuwe steden in de noordelijke provincie Flandrensis of Vlaanderen. In 1302 ging het Franse leger eropaf: men begon wel érg brutaal te worden in deze gebieden. In de 'Guldensporenslag' werd dit ridderleger verslagen door een leger bestaande uit afgevaardigden van Vlaamse steden. Voor de eerste maal in de geschiedenis versloeg een leger van voetvolk een leger van ridders. De Vlamingen waren nu pas echt vrij en gingen naar huis met de dure uitrusting van de ridders en dronken een biertje; een Poorter.


13 December 1301
Berthout en de hertog vergunden aen die van Mechelen eene allervoordeeligste Keure:

Voert, dat men engheenrande bier binnen der vriheit van Machelne bringhen en mach, en sal assise gheven, ghelijc dat ghebruwen ware binnen Machelne, noch dierre vercoopen dane poertren.

vert.
Voorts, als men enig bier in de vrijheid van Mechelen wil voeren, moet men accijns betalen, net als over het bier dat gebrouwen wordt binnen Mechelen, en het niet duurder verkopen dan Poorter.

Guldensporenslag op Wikipedia

Bronnen over bier

guldensporenslag

ps. Poorter bier komen we onder andere ook tegen in Gorinchem waar het vermeld wordt in de oude middeleeuwse spelling. In dat oude accijnsregelement staat dan al; 'naar het oude gebruik'. Het Poorter is een heel oude bierbenaming en we verwachten de komende jaren vermeldingen uit andere steden terug te vinden. Het bestaan van Poorter tot meer dan vier eeuwen vóór de Engelse Porter maakt het verhaal over dat de naam zou zijn afgeleid van 'river porters' wel erg onwaarschijnlijk.

Freek Ruis

doprgb50-455