Purity Law of the Low Countries 1589

Below you'll find what can be viewed as the Low Countries counterpart of the Bavarian Reinheitsgebot or Purity Law. The 'Coninck' must have been king Filips II of Spain and the duke of Parma who is mentioned in the document was his field marshal. His name was Alessandro and he was a son of Margareta of Parma of whom he took over the governorship of the Spanish Netherlands.

They considered the land, the cities and the people therein as their personal belongings and played a mayor role in a battle between catholics against protestants, wine drinkers against beer drinkers, old aristocracy against free-thinking merchants out of which the Netherlands and Belgium arose.

In 1568 the count of Egmond, a Dutch noble, was beheaded in the main square of Brussels as one of the first acts of this eighty year war. A few years before the ordinance William of Orange, who started as part of the old regime, was killed. There was a price on his head since he joined the uprising. The contemporary Queen of the Netherlands is a descendant of him. A few years after the ordinance, in 1595, four ships were send out in search of a northern passage to India. This ordinance was issued but was never known to have had any effect.  Frederik Ruis


PLACCAET S'CONINCKS ONS GHEDVCHTS HEEREN, DAERBY GHE-
ordonneert ende ghestatueert is, dat niemant egheene Biere sal moghen brauwen met andere substancien ende ingredienten, dan met goede ordinarisse greane ende Hoppe: verbiedende allen Brauwers, dat sy in hunne Brausels gheene Cruyden ofte andere substantien, menghelyngen ofte compostiëen doen, noch de selve coopen oft binnen hunne huysen houden, op de peinen daerby vermelt. Gheghene te Binch, den vyfften dach van December, M.D.LXXXIX.

BYDEN CONINCK.
Onsen lieuen ende gehetrouwen die President ende lieden van onsen Raede in Vlaendren, saluyt ende dilectie.
Alsoo wy behoorlicken onderricht syn, dat binnen vele onser steden ende quartieren van herwaerts-ouere diuerse soorten van Bieren, soo witte als andere stercke dranken van grooten pryse ghebrouwt worden, ende ghesleten binnen de Herberghen, Tauernen ende Cabaretten, in welcke Bieren beuonden worden gheminghelt te wesen, bouen de ordinarisse greanen, dienende totte compositie van diere, vele dynghen, ende ingredienten van diuerse Cruyden, ende andere onbehoorlicke substantien, zommighe zelfs venynich ende grootelycx hynderlick wesende, aen de ghesontheyt der menschen, alleenlick dienende, om die droncken te maeken, ende de herssenen vande persoonen te troubleren, die verweckende, om des te meer den voornomden dranck te continueren, ende hem zeluen buyten alle redelickheyt te stellen, waer uyt dickwils twisten, kyuagien, dullicheeden ende rasernien syn spruytende, volghentlick dootslaeghen, blasphemien ende meer andere afgryselicke faiten ende misdaden, oock diuersche zieckten, ende zomwyle de doot aen vele persoonen.
Soo eyst, dat willende daerinne voorsien ende orden stellen: Hebben, by deliberatie van onsen zeer lieuen ende zeer beminden goede Neue, den Hertoghe van Parme, en van Plaisante, Ridder van onser Orden, Stadthouder, Gouuerneur ende Capiteyn generael, van onse Landen van herwaerts-ouere. Gheordonneert ende ghestatueert, ordonneren en statueren by dese jeghenwoordighe, dat niemandt egheene Bieren sal moghen Brouwe met andere substantien ende ingredienten, dat met goede ordinarisse graenen ende hoppen, ghelyckmen hier-voormaels plach te doene. Verbiedende wel expresselicken allen Brouwers, dat sy in hunne Brouwsels gheene Cruyden, oft andere substantien, menghelynghen oft compositien en doen, noch de selve coopen, oft binnen hunne huysen houden, op peine van te verbeuren bouuen het voornoemde Brouwsel, de somme van t'zestich ponde van veertich grooten onser Vlaemser munten t'pondt, ende daer-enbouen arbitrailicken gestraft te worden, tsy inden Lyfue, oft anderssins, niet alleenlick met priuatie van hun Ambacht, maer oock by andere peinen: Te bekeeren d'een derdendeel vande voornomde Biere ende amenden t'onsen profyte. d'ander derdendeel tot profyte vanden aenbryngher, ende het derde derdendeel tot profyte vanden Officier, die daarvan d'executie doen sal. Aucthoriserende de Officiere van elcke plaetse, dat sy met toe doen sal, om te weten, oft dese onse jeghenwoordige Ordonnantie ende Verbodt behoorlyken onderhouden wordt. Ordonnerede oock aen allen Officieren en Magistraeten, dat sy, soo wel by hen, als by de ghene ghecommiteert wesende, op t'stuck van de Bieren ende Brouwsels goede toesicht draegen, dat teghe s al t'ghene des voorseyt is, niet ghedaen en worde, op peine van ons te verhaelen op de ghene die onachtsaem zullen wesen. Ende ten eynde dat niemandt daervan ignorantie en pretendere: ontbieden ende beuelen wy u, dat ghy terstont ende zonder vertreck dese jeghenwoordighe Ordonnantie doet condighen, uytroepen, ende publiceren, alomme binnen de Steden ende plaetsen van onsen Lande ende Graefschepe van Vlaendren, daermen ghewoonlyk is uytroepynghen ende publicatien te doene. Ende tot onderhoudenisse ende obseruatie van diere, procedeert ende doet procederen, teghens de ouertreders ende onghehoorsaeme, by executie vande peinen bouen verhealt, zonder eenighe gunste, dissimulatie oft verdragh: dies te doene met diesser aencleeft, gheuen wy u volcommen macht, aucthoriteit ende zonderlyngh beuel.
Ontbieden ende beuelen allen ende eenen yeghelicken, dat sy u t'zelue doende ernstelicken verstaen ende obedieren: Want ons alsoo ghelieft. Ghegheuen in onser stadt van Binch, onder onsen Contrezeghel hierop ghedruckt in Placcaete, den vyfften dach van Decembre, Duysent vyf-hondert Neghenentachtich. Paraphé Pamele Vt. Onder stondt gheschreuen: Byden Coninck in zynen Raede. Ende gheteeckent Verreyken.

Source:
Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten soo van weghen der Keyserlycke en Koniglyke Maiesteyten, als heurlieder doorlughtighste Voorsaeten; graven ende graefneden van Vlaendern, Volume 2 (Google eBoek digitized july 13, 2010)
Peter Frans de Goesin, Jehan van den Steene, Judocus Alphonsus Varenbergh, Jacobus Philippus de Wulf, Flanders
Anna Van den Steene, 1629
p602-603

placaet-bovk-1589

doprgb50-455