Brouwerij de Gekroonde Valk - Van Vollenhoven en Co.


14 07 1733

Schepenen op de annexe Requeste van Jan van den Bosch Cornelisz.
..het stellen van de verzochte ketel tot het Brouwen van Bier

gekroonde-valk-brouwvergunning-1733

doprgb50-455

Amsterdamse courant
25-02-1734
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1734

Jan van den Bosch Cornelisz. adverteert dat in zyn tegenwoordige Bier en Wyn, Azyn, en Meemakery de Valk, op de Kadyk alhier met die affaires continueert, en ook dat daer op op morgen zynde Vrydag, een begin zal worden gemaekt met Brouwen van Burger, Scheeps en verzending Bieren, zullende de Brouwery nu de naem voeren de GEKROONDE VALK

[plain Falcon brewery becomes Crowned Falcon; start of the ‘royal’ theme in line with ‘princess’ beer.
f ]

gekroonde-valk-1734


[Connectie poorters-bier en burger-bier:
Een reeks van 37 poorters beklaagt zich over de slechte kwaliteit van de Antwerpse bieren die veel te duur worden verkocht (6 of 8 stuivers per ton, waar ze slechts 3 of 5 stuivers zouden waard zijn). Zij kopen daarom zelf hun granen in en laten die verbrouwen in de stadsbrouwerijen Den Sleutel en Londen. Dit borgersbier is van betere kwaliteit en het houdt beter en is gezonder.
(Zie Antwerpse brouwers tijdens het ancien régime: documenten.)
Ook Jan van den Bosch staat buiten de gevestigde orde met zijn Burger, Scheeps en verzending Bieren en wordt niet tot de club Amsterdamse brouwers toegelaten die brouwen voor het VOC.

f ]

doprgb50-455

Amsterdamse courant
12-04-1749
Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1749

Alzo zommige baetzugtige menschen uytstrooyen, dat zedert het overlyden van David van den Bosch, Brouwer, Azyn en Meemaker in de Brouwery de Gekroonde Valk op de Kadyk t'Amst de affaire in de gem. Brouwery stil staen; so maekt men in tegendeel bekend, dat alle de affaires en ook wel inzonderheyd het Brouwen van Princesse-Bier voor Oostindien en andere Gewesten, op den ouden voet en deselve Naem gecontinueert werden.

'Brewing of Princess-Beer for the Eastindies and other colonies will be continued as before'

gekroonde-valk-1749

doprgb50-455

Amsterdamse courant
25-09-1762
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1762

zullen op Maandag den 25 October verkopen
de GEKROONDE VALK
Woonhuis, Pakhuizen of Magazynen, Koetshuizen en Stallinge met hunne Erven
en een Dertiende Portie in de Ysbreker en aan de Brouwers Kas

gekroonde-valk-1762


doprgb50-455


1765

gekroonde-valk-1765

doprgb50-455

Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe
Volume 9 (Google eBoek)
Jan Wagenaar
Isaak Tirion,
1766

Amsterdam wagenaar 1766-titelpag


Amsterdam wagenaar 1766-p229

Amsterdam wagenaar 1766-p230

doprgb50-455

De Koopman, of Bydragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaard
Volume 1
G. Bom
1768

p.247
hier te Amsteldam reeds in de 13e eeu, Brouwerijen geweest zyn...

* Deeze zyn naamlyk: het Anker, de Eenhoorn, de Hooiberg, de Haan, 't Lam, de Roskam, 't Rood-Hart, en Withart, de Dubbelde Sleutel, de Star, de gekroonde Valk, de Waereld, en de Zwaan.

de-koopman-p247

doprgb50-455

Gazette van Gend
(Google eBoek)
By Jan Meyer,
1788

Byvoegsel tot de Gendsche Gazette van den 1. December 1788

Anthonius Parmentier, vryen Groot Bier-Brouwer, woonende in de Brouwerye de twee Eeuwen op d'Hoogstraete tot Brugge, maekt bekend aen alle Heeren Koop en Zeeluyden, dat hy buyten zyn wit Hoogaerdsch-Bier, het gene hy nu sedert een jaer gebrouwen en by tonnen en quarten heeft uytgelevert ter volle satisfactie van de gene, die daer van hebben gediend te wezen, noch brouwt witte Hollandsche Princesse Bieren, gelyk men tot Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar is debiteerende, zynde eene soorte van Bieren, die gerustelyk zonder de minste veranderinge ter Zee worden getransporteert nae de Fransche Eylanden en nae de Oost- en West-Indiën, genoegzaem door alle Heeren Zeevaerders gekend; adverteerdende voorders aen alle Heeren Schips-Kapiteyns, dat zy t'allen tyde hunne vaten gevolt konnen krygen met versche Bieren, die hy op hunne orders expresselyk zal brouwen na graed der passagie en tot civilen prys.

[white Dutch Princess Beer, like there is in Amsterdam, Rotterdam and Alkmaar, being a kind of beer, able to be sent to the French Islands and the East- and West Indies, without the slightest alteration, as every lord Seaman knows]

prinsesse-bieren-1788

doprgb50-455

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort
Jaar van uitgave    
1788
Drukker/Uitgever    
Allart, Johannes Amsterdam, 1773-1811
Taal    
Nederlands
Vlaams
néerlandais
Aantal pagina's: 248
History (Netherlands)
Geography
Coauteur: Fokke, Jan
Bron metadata: STCN
1788

p. 108 - 111

Dus waren 'er in 't Jaar 1749, niet meer dan zeventien, waar van 'er, van tyd tot tyd, nog vier verdwenen zyn zo dat 'er tegenwoordig maar dertien geteld worden.

brouwen-adam-1788-108

brouwen-adam-1788-109

brouwen-adam-1788-110

brouwen-adam-1788-111

doprgb50-455

Oprechte Haerlemsche courant
16-08-1791
Uitgever: Abraham Casteleyn
Haerlem
1791

zullen op Maandag, den 12 September, 1791
verkoopen

gekroonde-valk-16-08-1791

doprgb50-455

Amsterdamse courant
29-10-1791
Uitgever: Otto Barentsz Smient
Amsterdam
1791

DE GEKROONDE VALK
van nu af aan gecontinueert wordt op de Firma VAN VOLLENHOVEN en COMP.

gekroonde-valk-1791

doprgb50-455

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.
Jaar van uitgave    
1795
Drukker/Uitgever:
Gartman, Hendrik Amsterdam, 1771-1800
Stadsdrukkery Amsterdam, 1795-1803
Taal:
Nederlands
Vlaams
néerlandais
Aantal pagina's: 566
Onderwerp:    
Amsterdam
History (Netherlands)
State publications
Bron metadata: STCN
1795

p. 249

welk huis vervolgens afgebroken en tot eene moutery, rosmolen, en tuin is aangelegd

brouwen-adam-1795-p249

doprgb50-455

Bataviasche courant
31-08-1816
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1816

Zwaar en Ligt Bier, uit de Amsterdamse Brouwery de Gekroonde Valk, gebrouwen volgens het recept van het voorleden in Indie beroemde Anker Bier

gekroonde-valk-1816

doprgb50-455

Javasche courant
22-03-1828
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1828

bier uit brouwerij de Valk

brouwerij-de-valk-1828

doprgb50-455

Wandelingen in en om Amsterdam (Google eBoek)
Cornelis van der Vijver
J.C. van Kesteren,
1829

p.340
(*) Behalve deze Azijnmakerij, vindt men nog de volgende Bierbrouwerijen en Azijnmakerijen.

Wandelingen in en om Amsterdam-p340

doprgb50-455

Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart
Volume 1 (Google eBoek)
Collegie Zeemanshoop
H. Blikman,
1830

p.109
SCHEEPS-BIERBROUWERIJEN.

De gekroonde Valk, van Vollenhoven en Co.

scheep-bierbrouwerijen-1830

doprgb50-455

Javasche courant
07-02-1835
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1835

dubbeld princessen bier van de brouwerij de valk

brouwerij-de-valk-1835

doprgb50-455

1836

ligt en zwaar valker bier

valker-bier-1836

doprgb50-455

Javasche courant
24-01-1838
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1838

– Princessenbier uit de brouwerij de Valk, op vaten en in kruiken afgetapt in Nederland

brouwerij-de-valk-1838

doprgb50-455

De avondbode
26-01-1839
Uitgever: A. Zweesaardt
Amsterdam
1839

gekroonde-valk-1839

doprgb50-455

1841

Van Vollenhoven

van-vollenhoven-1841

doprgb50-455

Javasche courant
19-07-1843
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1843

Valkbier op vaten, valkbier in Amsterdam afgetapt in manden van 48/2 kruikjes, falcon ale in vaten van 3 dozijn kruiken

falcon-ale-1843

doprgb50-455

Javasche courant
13-08-1845
Uitgever: Landsdrukkerij
Batavia
1845

bier van de brouwerij de Valk princesse bier in holland afgetapt op kruiken en halve kruiken

princesse-de-valk-1845

doprgb50-455

De Oostpost
29-09-1856
Uitgever: Fuhri
Soerabaya
1856

VALKERBIER van Vollenhoven.

princesse-1856

doprgb50-455

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid
Uitgever: Loosjes
Haarlem,
1857

p.168
Volgens het verslag van Amsterdam bestaan aldaar drie bierbrouwerijen

nijverheid-1857-p168

doprgb50-455

1864

De mensen achter de oude brouwerij De Haan, de wat minder oude Gekroonde Valk en het nieuwe Heineken maken gezamenlijk bezwaar tegen accijnverhoging.

bieraccijns-1864

doprgb50-455

Goessche Courant
22 augustus 1865
pagina 4  (4/4)
1865

Goed belegen bier,

gekroonde-valk-1865

doprgb50-455

Middelburgsche courant
15-08-1868
Uitgever: Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1868

Uit de beroemde Brouwerij de Gekroonde Valk te Amsterdam:

gekroonde-valk-adv-1868

doprgb50-455

Neêrland's vloot en reederijen
alphabetisch opgemaakt, Volume 13 (Google eBoek)
H. Sweys
Rotterdam
P. M. Bazendijk,
1870

VALKERBIER ter Exportatie

valkerbier-ter-exportatie-1870

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
16-06-1870
p. 4/4
1870

Uit de Gekroonde Valk te Amsterdam:

Faro, Nieuw licht, Dubbel Princesse, Princesse, Board Bard Prim, Wit bier, Eng. Pale Ale, Extra Stout

stout-1870

Complete page in PDF

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
31 juli 1872
pagina 4  (4/4)
1872

de-valk-1872

doprgb50-455

Vlissingse Courant
29 december 1872
pagina 26  (26/26)
1872

Vollenhoven's Extra Stout 12 cent p. 1/2 fl.

vollenhoven-extra-stout-1872

doprgb50-455

De Oude tijd
(Google eBoek)
door J. ter Gouw
met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
A.C. Kruseman
Haarlem,
1873

PRIJZEN VAN HUIZEN IN DE VORIGE EEUW

De brouwerij de Gekroonde Valk op den Kadijk ƒ 56.000,-

De Oude tijd-1873-p172

De Oude tijd-1873-p173

doprgb50-455

Sluisch Weekblad.
Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen
9 augustus 1878
pagina 4  (4/4)
1878

GERSTE BIEREN

Bizonder aan te bevelen Princesse ale

gekroonde-valk-1878

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
5 april 1879
pagina 4  (4/4)
1879

GEZOND

gezond-bier-1879

doprgb50-455

Handelsblad
1880

van-vollenhoven-1880

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
03-05-1880
Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1880

BROWN STOUT,
uit de brouwerij De Gekroonde Valk,

Het EXTRA STOUT,
in smaak, geur en gehalte het BASS STOUT verre overtreffende

Gekroonde Valk-Brown Stout-1880

doprgb50-455

Goessche Courant
08-05-1880
p. 4/6
1880

eene INRICHTING tot het
brouwen van Stout.

'Equipment for the brewing of Stout'

gekroonde-valk-stout-08-05-1880

doprgb50-455

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
Volume 24
1880

p.596

Die beide biersoorten uit de Brouwerij de gekroonde Valk zijn derhalve rijker aan extract, dus van voedender bestanddeelen dan de Engelsche en hebben in zamenhang daarmede een evenredig kleiner gehalte aan alcohol.

stout-gunning-1880

doprgb50-455

De Tijd
27-10-1880
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1880

STOUT.
EVEN GOED EN VEEL GOEDKOOPER.

'JUST AS GOOD AND MUCH CHEAPER'

de-td-stout-27-10-1880

doprgb50-455

De Graafschap-bode
12-03-1881
Uitgever: C.Misset
Doetinchem
1881

Diverse soorten
Engelse Bieren

gekroonde valk engels bier 1881

doprgb50-455

Leeuwarder courant
02-05-1881
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1881

AMSTERDAMSCH PRINCESSE VALKERBIER

princesse-1881

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
21-11-1881
Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1881

stout various 1881

doprgb50-455

1882

'DE GEKROONDE VALK'
hebben overgenomen zijne Bierbrouwerij genaamd DE ORANJEBOOM te Dordrecht

'have acquired his Beerbrewery called DE ORANJEBOOM in Dordrecht'

gekroonde-valk-oranjeboom-1882

doprgb50-455

De Tijd
26-04-1882
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1882

De mouterij van de bierbrouwerij De gekroonde Valk, aan de Hoogte van de Kadijk, stond in lichterlaaie.

gekroonde-valk-brand-1882

doprgb50-455

De Gekroonde Valk
Herstellen van de door brand vernielde mouterij.
Vervaardiger G. B. Salm (architect)
Collectie Archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht: bouwtekeningen
Datering juni 1882
Geografische naam Hoogte Kadijk
1882

gekroonde-valk-mouterij-1882

gekroonde-valk-1882

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
27-04-1883
P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1883

gekroonde valk tentoonstelling 1883

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
08-01-1884
P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1884

STOUT

STOUT-1884

doprgb50-455

Leeuwarder courant
24-03-1884
D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1884

VERVANGT HET BUITENLANDS FABRIKAAT

stout-princesse-1884

doprgb50-455

Zierikzeesche Courant
18 maart 1885
pagina 1  (1/4)
1885

De bestanddeelen zijn (in percenten) bij Engelsch stout (Bass & Co.): alcohol (in volumen) 8.35 en extract 7.96
bij Ned. stout (Gekroonde Valk) zijn deze cijfers: 6.00 en 9.65.

stout-gunning-1885

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
18 mei 1886
pagina 2  (2/4)
1886

brouwt thans behalve Stout en Princesse bieren, ook Beiersch, Pilsener en Lagerbier.

gekroonde-valk-1886b

doprgb50-455

Het volk
25-06-1900
Uitgever: Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
Amsterdam
1900

Brouwerswee

De brouwerij 'De Valk' maakt een gunstige uitzondering in vele opzichten.

de-valk-1900

Download hieronder het complete atikel in PDF over de werkomstandigheden bij de grote brouwerijen:

Brouwerswee: De bierbrouwer als fabrieksarbeider

doprgb50-455

De Tijd
12-03-1906
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1906

Brand mouterij De Gekroonde Valk

mouterij-gekroonde-valk-1906

doprgb50-455

Brand in de bierbrouwerij De Gekroonde Valk
Algemeen Handelsblad
12-03-1906
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1906

Brand in de bierbrouwerij De Gekroonde Valk

Download full article in PDF

mouterij-gekroonde-valk-1906b

doprgb50-455

Brand in de mouterij van de brouwerij "de Gekroonde Valk", gezien van Kattenburg.
Vervaardiger H. M. J. Misset (tekenaar)
Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Datering 11 maart 1906
1906

gekroonde-valk-1906

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
27-09-1907
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1907

Een bezoek aan 'de Gekroonde Valk'.

gekroonde-valk-1907

doprgb50-455

22 01 1910

van-vollenhovens-bockbier-1910

doprgb50-455

Brouwerij De Gekroonde Valk Opgericht 1733 Amsterdam

Dit tableau was aangebracht in de hal van de voormalige bierbrouwerij De Gekroonde Valk. Het is onbekend bij welke gelegenheid het daar is geplaatst. Bij de sloop van de gebouwen, in 1979, is dit samen met een gelegenheidstableau uit 1908 aan het Nederlands Tegelmuseum geschonken.

Tableau van 161 keramische tegels met de naam en het bedrijfslogo van de Amsterdamse bierbrouwerij De Gekroonde Valk, door de Porceleyne Fles te Delft, ca. 1910-1930.

Bron: Tegelcollectie, Nederlands Tegelmuseum

gekroonde-valk-porcelynefles

doprgb50-455

1915

tot 1913 stond hij aan het hoofd van bierbrouwerij 'De Gekroonde Valk'

gekroonde-valk-27-02-1915

doprgb50-455

1918

gekroonde-valk-1918

doprgb50-455

1920

gekroonde-valk-1920

doprgb50-455

De Gooi- en Eemlander
13 12 1922

van-vollenhoven-1922

doprgb50-455

De Telegraaf
04-12-1924
Uitgever: Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1924

Sabotage in „De Gekroonde Valk”.

gekroonde-valk-sabotage-1924

doprgb50-455

De Telegraaf
16-06-1927
Uitgever: Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1927

FINANCIEN EN ECONOMIE

DE GEKROONDE VALK.

gekroonde-valk-1927

doprgb50-455

Leeuwarder courant
1928

Van Vollenhoven's Stout
'Gezondheid met glazen'

van-vollenhovens-stout-1928

doprgb50-455

De Tijd
25-11-1930
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1930

De Gekroonde Valk

het gouden jubilée van haar speciaal product 'Stout'

stout-gekroonde-valk-1930

doprgb50-455

Uit de geschiedenis van het edel Gerstenat.

Twee eeuwen brouwerij.
Brouwers als watervoorzieners.
Bloei en concurrentie in de 19e eeuw.
Algemeen Handelsblad
16-07-1933
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1933

Van deze brouwerijen is nog slechts over "De Gekroonde Valk"; de rest is verdwenen

gekroonde-valk-1733-1933


Download full article in PDF

doprgb50-455

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
28-12-1937
Uitgever: J. Morpurgo
Paramaribo
1937

Klink met wat goeds!

De minnaars van een koelen dronk verklaren unaniem:
'Zoo'n glas Van Vollenhoven's bier smaakt werkelijk subliem!'

van-vollenhovens-1937

doprgb50-455

Het nationale dagblad: voor het Nederlandsche volk
19-02-1941
Uitgever: De Nationale Pers
Leiden
1941

Van arbeid en bedrijf
Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij N.V.

van-vollenhoven-1941

doprgb50-455

1949

van-vollenhovens-stout-1949

doprgb50-455

De Tijd
22-04-1949
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1949

Vollenhoven zet bedrijf stop
Heineken en Amstelbrouwerij nemen aandelenkapitaal over
Personeelsbelangen zo goed mogelijk verzekerd

vollenhoven-22-04-1949

doprgb50-455

De waarheid
23-04-1949
Amsterdam
1949

Opgeslokt door Heineken
Vollenhoven's brouwerij sluit haar poorten

vollenhoven-23-04-1949

doprgb50-455

Toen bier nog heel gezond was
Herman Amelink
NRC Boeken
2009    

Over:
Geloof in de brouwerij
Opkomst, bloei en ondergang van bierbrouwerij De Gekroonde Valk
auteur: Rolf van der Woude
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
2009

Toen Abraham Kuyper in 1880 in Amsterdam zijn Vrije Universiteit opende, vloeide de alcohol rijkelijk. Dit verdroot de christelijke drankbestrijders. Maar Kuyper gaf geen krimp: „Bij den chocoladeketel en de water- en melkkaraf kweekt ge geen geslacht van kloeke calvinisten.” Deze uitspraak is vaak geciteerd ter verklaring van de soms uitbundige jeneverconsumptie onder gereformeerden.

Toch was het niet jenever, maar bier dat de gereformeerde zuil bouwde. De stichting van de Vrije Universiteit werd mogelijk werd gemaakt door de Amsterdamse biermagnaat Willem Hovy, eigenaar van brouwerij De Gekroonde Valk. Hovy, vriend en geestverwant van Abraham Kuyper, doneerde 25.000 gulden, een kwart van het startkapitaal dat nodig was voor de oprichting van de universiteit. Bovendien stelde hij zich garant voor de salarissen van de eerste (vijf) hoogleraren. Acht jaar eerder had hij al de oprichting van Kuypers antirevolutionaire dagblad De Standaard gesponsord.

Afgelopen dinsdag, op de 129ste dies natalis van de Vrije Universiteit, kreeg Hovy eindelijk de eer die hem toekomt. In het hoofdgebouw werd zijn borstbeeld onthuld. Bij die gelegenheid verscheen een met veel nostalgische foto’s en tekeningen geïllustreerd boek over de geschiedenis van zijn brouwerij van Rolf van der Woude, medewerker van de Historisch Documentatiecentrum voor het Protestantisme.

Brouwerij De Gekroonde Valk werd in 1733 gesticht door Jan van den Bosch Corneliszoon aan de huidige Hoogte Kadijk. In 1791 werd het bedrijf aangekocht door Jan Messchert van Vollenhoven, die het als een goede belegging zag. Bier was in die tijd een eerste levensbehoefte, een volksdrank en gezonder dan het water uit de gracht. Ook als exportproduct viel er goed aan te verdienen.

Willem Hovy (1840-1915), een telg uit de Van Vollenhoven-dynastie, kwam op 18-jarige leeftijd bij de brouwerij werken, die toen werd geleid door zijn oom. Willem had een technische opleiding gevolgd en deed het zo goed in het bedrijf dat de aandeelhouders hem in 1863 procuratiehouder maakten. Vanaf 1870 had hij alleen de leiding van het bedrijf, dat met 100 tot 150 medewerkers toen de grootste brouwerij van Nederland was. Hij transformeerde De Gekroonde Valk van een ambachtelijk bedrijf in een industriële onderneming. Hovy voerde telkens technische vernieuwingen door om de kwaliteit van het bier te verbeteren en de productie efficiënter te maken. Nadat Gerard Adriaan Heineken in 1863 brouwerij De Hooiberg had overgenomen en ‘Beiersch bier’ begon te produceren, bouwde Hovy een nieuwe fabriek om ook pils te produceren. Hovy bleef directeur tot 1912, toen hij op 72-jarige leeftijd terugtrad.

Hovy was een echte ‘maatschappelijke ondernemer’. Hij onderging al jong de invloed van het Réveil, een sociale beweging binnen de protestantse elite die veel aan filantropie deed. De Gekroonde Valk onderscheidde zich dan ook door een sociaal klimaat. Hovy betaalde de meeste arbeiders een vast loon in plaats van stukloon. Op zondag lag het bedrijf stil. Op christelijke feestdagen ook, waarbij het loon werd doorbetaald. De werkweek werd geopend met een bijbeloverdenking.

Hovy richtte verder een pensioenfonds op, zodat werknemers met 65 konden stoppen. En er kwam een steunfonds voor weduwen en wezen en arbeidsongeschikten. Lidmaatschap ervan was verplicht, met inhouding van 2 procent van het loon. De werkgever verdubbelde het ingelegde bedrag. Hovy stimuleerde inkoopcorporaties, was betrokken bij de oprichting van Patrimonium en bouwde 62 arbeiderswoningen plus een koffiehuis in de Czaar Peterstraat.

Aanvankelijk schaarde Hovy zich zelfs met overtuiging achter de strijd tegen drankmisbruik. Bier werd in de negentiende eeuw nog beschouwd als een gezond alternatief voor jenever, „want aanbevolen door tal van geneeskundigen in Nederland, Frankrijk en België, voor zwakken, bloedarmen, maaglijders en zogenden”. Maar toen zijn vriend Abraham Kuyper, inmiddels premier en minister van Binnenlandse Zaken, in 1901 de drankwet echter verscherpte ten koste van de bierconsumptie, sprak Hovy, inmiddels voor de ARP lid van de Eerste Kamer, van een „akelige wet”.

Uiteindelijk heeft De Gekroonde Valk de concurrentie niet overleefd. De onderneming was sterk afhankelijk van de export. Daardoor had ze zwaar te lijden van achtereenvolgens de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis en het vasthouden aan de gouden standaard. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf overgenomen door Heineken.

doprgb50-455

Gebrouwen door Stichting De Gekroonde Valk te Amsterdam
2013

vollenhoven-extra-stout-2013

 

doprgb50-455