Brouwerij de Witte Haan - de Haan - 't Haentgen - in den witten Haen - Amsterdam
[source references]


Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672
Eerste deel
Nijhoff,
1929

1620

p.358 - 359
De eed van de brouwers van Amsterdam, 1620
Eedt voor den gemenen brouwers ende brouwsters binnen deser stede.

Pieter Evertsz. Hulst in 't Haentgen.

a-dam-brouwers-eed-1620

doprgb50-455

Schuttersstuk bij bierbrouwerij de Witte Haan
Bartholomeus van der Helst (div. details)
Rijksmuseum
Amsterdam,
1639

vd-Helst-1639b
Jochem Rendorp staat hier met zijn hand in de zij, op het biervat staat een witte haan afgebeeld. Geheel rechts Pieter Hulst.

glas bier vd helst-1639
Bartholomeus van der Helst 1639 (detail: een mooi glas bier) Collectie Rijksmuseum


vd-Helst-1639c
Bartholomeus van der Helst 1639 (detail: de Witte Haan) Collectie Rijksmuseum

doprgb50-455

De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Jphan E. Elias
Amsterdam
N. Israel,
1963

Mr. Joachim Rendorp 1650 - 1678
Brouwer op de Geldersche Kaay op de Zuiderhoek van de Rechtboomsloot 'in den witten Haen' (welke hij van zijne schoonmoeder Balichgen Pietersdr. Hasselaer, weduwe Pieter Evertsz. Hulst, overnam).

Mr. Herman Rendorp 1647 - 1724
brouwer op de Geldersche Kaay 'in den witten Haen' en koopman; hij woonde bij zijn huwelijk 'in de brouwerye van de witte haen'

Mr. Pieter Rendorp, Vrijheer van Marquette. 1731 - 1760
Hoofdman van de brouwers 1745
Brouwer in de brouwerij 'de Haan' op de Gelderse Kade, op den Zuiderhoek van de Rechtboomsloot.

Mr. Joachim Rendorp, Vrijheer van Marquette 1728 - 1792
brouwer in de brouwerij 'de Haan'

Pieter Nicolaas Rendorp 1732 - 1773
brouwer in de brouwerij 'de Haan'

(ieder voor de helft eigenaar der brouwerij 'de Haan' op de Gelderse Kade, der mouterij 'de Haan' op kattenburg, bij de Paarlenbrug, en van drie pakhuizen binnen de stad.)

Mr. Salomon Rendorp 1767 - 1824
brouwer in de brouwerij 'de Haan'

rendorp-1650

rendorp-family-1963
doprgb50-455


Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672
Eerste deel
Nijhoff,
1929

1663

p.715
Uitspraak van M. H. van den Gerechte in een geschil tussen het bierdragersgilde en Pieter Hulst, brouwer in de Witte Haan. Hulst is gewoon per schuit bier te vervoeren naar de werven der Admiraliteit en der Oost-Indische Compagnie.

witte-haan-voc-1663

doprgb50-455

Dagh-register gehouden int casteel Batavia
vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India
Netherlands. Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
1675

p.228
2 vaten haantjes bier

p.301
100 vaten haantjes bier

doprgb50-455

Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant passerende
1677

2 leggers France wyn en 2 leggers seck wyn;
5 vaten mom, 5 vaeten haantjes bier

doprgb50-455

Rijks geschiedkundige publicatiën
Uitgegeven met opdracht van de minister van onderwijs en wetenschappen
onder toezicht van de rijkscommissie voor vaderlandse geschiedenis
Grote serie 150
's Gravenhage
Martinus Nijhoff
1975

1687

28 februari 1687
Geëist 1000 vat mom, 150 haantjesbier, 100 Rotterdams, 100 Delfts, 150 Zeeuws, 400 Serbster en 100 Luyks bier


doprgb50-455

Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie
Pieter van Dam
eerste boek, deel 1
uitgegeven door Dr. F.W. Stapel
Nijhoff, 1927
1976
eerste uitgave:
1701

p.274
2 vaten Haentges bier dat jaar verstekt tot consumptie van den Directeur-Generaal Hurt a ƒ 50:-

haentges-bier-1685

doprgb50-455

Boekhouder-Generaal Batavia
Het goederenvervoer van de VOC in the achttiende eeuw

Bookkeeper-General Batavia
The circulation of commodities of the Dutch East India Company in the eighteenth century

Huygens ING

Number: 14591
Bookyear: 1702/1703
Folio: 4
Ship name: Vosmaar
Departure place and region: Amsterdam, Republiek
Arrival place and region: Batavia
Currency: Indian guilders

110 vat Haantjes bier ƒ 2.832,10 (= ƒ 25,75 per vat)
24 zwaar bier ƒ 710,- (= ƒ 29,58 per vat)
16 vat zwaar Haantjes mom ƒ 535,- (= ƒ 33,44 per vat)

doprgb50-455

Caput Bonae Spei Hodiernum
das ist: vollständige Beschreibung des africanischen Vorgebürges der Guten Hofnung
worinnen in dreyen Theilen abgehandelt wird, wie es heut zu Tage, nach seiner Situation und Eigenschaft aussiehet.
(Google eBoek)
Peter Kolb
Monath,
1719

p.705
als da sind das Haantjes und Schwaantjes Bier

haantjes schwaantjes bier -1719

doprgb50-455

Oud en nieuw Oost-Indiën
vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten
(Google eBoek)
François Valentijn
by Joannes van Braam,
1724

p.263
Mom
Bengaanlse Tarw
Roosewater
Luyks Bier
Serbster dito
Haantjes dito
1704 tot 1705 tot 1706.

haantjes-bier-1704-1724

doprgb50-455

Konst-broederlyke lessen
of noodige aanmerkingen
wegens de koortszen op schepen van oorlog
tot nut der heelmeesteren (Google eBoek)
Abraham Titsingh
Gerrit De Groot,
1742

p.78
Het roggemeel met haantjes bier gekookt

in haantjesbier gekookt-1742

doprgb50-455

De Koopman, of Bydragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaard
Volume 1
G. Bom
1768

p.247
hier te Amsteldam reeds in de 13e eeu, Brouwerijen geweest zyn...

* Deeze zyn naamlyk: het Anker, de Eenhoorn, de Hooiberg, de Haan, 't Lam, de Roskam, 't Rood-Hart, en Withart, de Dubbelde Sleutel, de Star, de gekroonde Valk, de Waereld, en de Zwaan.

de-koopman-p247

doprgb50-455

Amsteldam en zyne geschiedenissen, in't kort
Vierde deel
te Amsterdam, by
Johannes Allart.
1788

p.109
Dus waren 'er in 't Jaar 1749, niet meer dan zeventien, waar van 'er, van tyd tot tyd, nog vier verdweenen zyn zo dat 'er tegenwoordig maar dertien geteld worden.
Z. En welken zyn dezelfven en waar zyn zy gelegen?

brouwen-adam-1788-109

brouwen-adam-1788-110

doprgb50-455

Groninger courant
17-02-1795
Uitgever: C. Barlinckhoff; A.S. Hoitsema
Groningen
1795

Door een Commisie uit het Commité van Algemeen Welzyn is ter Tafel der Muncipaliteit van Amsterdam gebragt eene propositie van het Commité Revolutionair, tenderende ter intrekking der Acte, waar by den Brouwer in de Bierbrouwery de Haan, by uitsluiting, het leveren van Bieren aan de Stad is verleend. De Propositie is in Advys gehoeden. Eerlang zullen alle zulke exclusive worden ingetrokken.

de-haan-17-02-1795

doprgb50-455

Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart
Volume 1 (Google eBoek)
Collegie Zeemanshoop
H. Blikman,
1830

p.109
SCHEEPS-BIERBROUWERIJEN
De Haan, P. en S. Rendorp

scheep-bierbrouwerijen-1830

doprgb50-455

Nieuwe Rotterdamsche courant
20-05-1851
Nummer: 134
Uitgever: H. Nijgh
Rotterdam
1851

Haantjes-Bier op flesschen tot onze notering grif te plaatsen,
en bij voorkeur boven alle andere biersoorten gewild.

haantjes-bier-1851b


doprgb50-455

Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam
Volume 1 (Google eBoek)
Pieter Scheltema
1855

p.168
Brouwerij de Haan, Rendorp

rendorp-1855

 

doprgb50-455

Samarangsch advertentie-blad
28-09-1855
Nummer: 39
Uitgever: de Groot
Samarang
1855

Allsopp's India Pale Ale op fust
Haantjes Bier van Rendorp op fust en in flesschen.

haantjes-bier-rendorp-1855c

haantjes-bier-rendorp-1855b

doprgb50-455

Tijdschrift ter bevordering van nijverheid
Volume 20 - 22 (Google eBoek)
Loosjes,
1857

p.168
De eigenaren der brouwerij de Haan hebben opgegeven, dat het getal hunner werklieden is toegenomen, dat hunne kuiperij daarin heeft gedeeld en dat zij aan ruim 55 volwassen personen, behalve jongens, ruimschoots werk kunnen verschaffen tegen een loon van ƒ 3 tot ƒ 16 per week.

de-haan-1857

doprgb50-455

Java-bode
13-10-1858
Uitgever: Bruining
Batavia
1858

Buiten de gewone en bekende BIERSOORTEN op fust
Haantjes Pale Ale
India Ale
... in flesschen.

haantjes-pale-ale-1858

doprgb50-455

1860

Amsterdamsch Bier,
-afkomstig en volgens Prijs-couranten der Bierbrouwerij de Haan te Amsterdam en de Oranjeboom te Rotterdam, Mei, 1860

de-haan-1860

Middelburgsche courant
26-02-1863
Wed. J. Abrahams & Zoon
Middelburg
1863

Uit de gerenomeerde Bierbrouwerij de HAAN, te Amsterdam.

princesse-1863h

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
17-02-1864
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1864

verzoeken den accijns op de bieren niet te verhoogen...

bieraccijns-1864

doprgb50-455

WINTER-BIEREN uit de Brouwerij 'De Haan', te Amsterdam
1866

de-haan-winter-bieren-zni-1866

doprgb50-455

Zierikzee,
1868

HAANTJES-BIEREN
in negen verschillende soorten

de-haan-9-soorten-zni-1868

doprgb50-455

De Moluksche landvoogden van het jaar 1605 tot 1818
(Google eBoek)
Jan Baptist Jozef van Doren
Sybrandi,
1868

p.119
Het bedrag der winsten op de verschillende producten, als mom, Bengaals tarw, rozenwater, Luyker serbster en haantjes bier 916% ruim.

doprgb50-455

Nieuw Hollandsch-Maleisch
Maleisch-Hollandsch Woordenboek: Hollandsch-Maleisch
Volume 1 (Google eBoek)
A. H. L. Badings
van Nooten,
1872

p.190
Vraag haantjes bier. - Minta bir ajam.

doprgb50-455

Uit de Koningin van het Oosten
verhaal uit Batavia
Volumes 1-2 (Google eBoek)
Frans Carel Wilsen
D. Noothoven van Goor,
1873

p.164
eene sigaar rookende en een glas schuimend haantjes-bier drinkende.

doprgb50-455

Bataviaasch handelsblad
16-10-1875
Jaargang, nummer: 18, 244
Uitgever: W. Bruining
Batavia
1875

GUINNESS' STOUT.
ALLSOPP'S PALE ALE.
HAANTJES BIER van Rendorp.
CHAMPAGNE merk Moët & Chandon.

haantjes-rendorp-1875

doprgb50-455

Aquarel van brouwerij De Haan op de Geldersekade 109, circa 1880
1880

de-haan-660-1880


de-haan-detail-660-1880
Details: De haan op schoorsteen en logo's op de gevel, kar met biertonnen staat geladen klaar.

de-haan-detail-r-1880
Details: Standbeeld op sokkel van de haan op de kade met daarvoor een waterschuit.

doprgb50-455

Uit de oude doos
sprokkelingen over Neêrlandsch Indië
Michaël Théophile Hubert Perelaer
Elsevier,
1882

p.259
Weldra zat het drietal in de binnengalerij van de kommandantswoning. Kromo liet de kurken knallen en weldra parelde het echte onvervalste 'haantjes bier' in de glazen der liefhebbers.

doprgb50-455

De Amsterdamse drosten
De Wereldtentoonstelling van 1883
Bert Bolle
1883

Hoofdstuk 12
Ook de gebroeders Drost kregen het er warm van en daarbij kwam dat het zomer was en de zon op zijn hoogst stond, zodat al snel het onderwerp ‘bier’ werd aangesneden. De dames schudden hun hoofd, maar de heren waren vastbesloten. Ze hadden op weg naar het restaurant een wonderlijk gebouwtje zien staan van bierbrouwerij De Haan & Sleutels. Van buiten zag het eruit als twee gekruiste biervaten en binnen werd het dorstlessende gerstenat getapt. Het was een der meest in het oog vallende bouwsels en je moést daar gewoon binnen geweest zijn. Er viel trouwens heel wat te proeven en te keuren op biergebied, want er waren maar liefst zeven bierhallen op het terrein. De zeer dorstigen konden later het genuttigde terugschenken in het Gemak- en Waschhuisje en wie geen bier wilde, vond een Champagnebar en enkele wijnlokalen of kon likeuren proeven bij Lucas Bols. De dames Drost kochten een flesje Roisdorfer mineraalwater.

haan en sleutels drinkhal

doprgb50-455

Een Kwart eeuw tusschen de keerkringen
In het land der zon
Michael Theophile Hubert Perelaer
Hoofdofficier van het Nederlands Indische leger
Rotterdam
Elsevier
1884

Haantjes-bier

p.22
De Javaan greep eene flesch, ontdeed haar van de metalen capsule, boorde den kurketrekker door de kurk, die met een edelen zwaai uitgetrokken werd, schonk twee glazen vol van dat parelende Haantjes-bier en bood die den beiden jongelieden aan. „Sakkerloot...... dat smaakt!" riep Herman met den smekkenden wellust van een geboren Maastrichtenaar, die na lange ontbering weer een drinkbaar glas Cambrinus-vocht aan de lippen zette. „Waarlijk..... dat smaakt!" bevestigde Frank, toen hij na den teug weer bij adem kwam. „Wie zendt dat?”

haantjes bier 1884

doprgb50-455

Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811,
Volume 4
Batavian Republic, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Holland (Kingdom)
Landsdrukkerij,
1887

p.44
een vat met mom 50
Deens bier 30
met Haantjes bier
Serpster bier
Delfs bier
't vat 15
Luycx bier en voorts andere Europese bieren

doprgb50-455

Internationale Tentoonstelling van Voedingsmiddelen
1887

Het Oudhollandsch Marktplein op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen
Naar de natuur getekend door J. C. Greive Jr.

Linksboven:
Bij De Haan & Sleutels, Heineken, v. Houten

het marktplein 1887

doprgb50-455

De Haan & Sleutels
1888

valk-haan-1888

doprgb50-455

Nieuwe Surinaamsche courant
Datum, editie: 12-04-1894
Jaargang, nummer: 2, 186
Uitgever: T. Libertador Ellis
Paramaribo
1894

HAANTJES BIER
Export Bier
die sinds onheugelijke jaren met succes in West-Indie ingevoerd zijn
P & S RENDORP

de haan-1894

doprgb50-455

princesse bier de haan en sleutels label

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
07-01-1897
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1897

BIER.
Stoombierbrouwerij 't Haantje' (Stout), Amsterdam.

Levensmiddelen en verbruiksartikellen onder scheikundig toezicht
Onderstaande FABRIKANTEN, IMPORTEURS en HANDELAREN verwittigen het publiek, dat zij hunne artikelen onder voordurend scheikundig toezicht gesteld hebben

'Food and consumables under chemical supervision'

Download full page in PDF

stout-1897

doprgb50-455

Baboe dalima
Volume 1
Michaël Théophile Hubert Perelaer
1898

p.214
Bier ajam beteekent kippenbier en duidt op het Haantjes-bier van de firma Rendorp, dat te recht eene gunstige vermaardheid in Indië verworven heeft.

doprgb50-455

De Telegraaf
04-06-1900
Uitgever: Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1900

Nu wij dezer dagen een uitnodiging kregen om Haantjes' Bierbrouwerij te bezichtigen...

de-haan-04-06-1900

Download full article in PDF

doprgb50-455

Brand in de Haantjes Brouwerij
1903

Haantjes Brouwerij-1903

doprgb50-455

Stoombierbrouwerij 't Haantje, Amsterdam.
1910

de-haan-1910

doprgb50-455

Galle, VOC-vestiging in Ceylon
beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760
Lodewijk Wagenaar
Amsterdam: De Bataafse Leeuw,
1994 p.90
Bij de bestellingen voor de dispens zien we 'zekwijn' en 'Franse wijn', zowel in vaten als flessen, Rijnwijn, brandewijn, jenever, 'Spaanse wijn', 'wijn- tint', 'jopenbier', olijfolie, lijnolie, Friese boter, krijt, 'kurke proppen' en bier van verscheidene Amsterdamse brouwerijen: 'roskammer', 'hooibergs', 'valks', 'anker', 'sterre', 'haans', en verder 'serbster' en 'luiks' bier.

Galle seaside
Dutch East India Company fortification remains of Fort Galle in Ceylon, India

doprgb50-455

Geloof in eigen zaak
markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw
Onder redactie van Paul Werkman en Rolf van der Woude
Uitgeverij Verloren,
2006

p.134
Rond 1850 waren er in Amsterdam niet meer dan drie grote, exporterende brouwerijen over: De Haan van de gebroeders P. en S. Rendorp en De Gekroonde Valk, die elk werk gaven aan 100 tot 125 arbeiders, en de kleinere brouwerij De Hooybergh.

de haan-1850

doprgb50-455